Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Omavalvontaohjelma 2023-2025

KEUHDno-2022-266

Valmistelija

  • Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelaissa (611/2021) 10 §:ssä säädetään, että hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa.

Sote-järjestämislaissa (612/2021) 40 §:ssä säädetään, että hyvinvointialueen on toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. Hyvinvointialueen on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista. Hyvinvointialueen on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.  Omavalvontaohjelmassa on määriteltävä, miten edellä mainitut asiat kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus hyväksyy omavalvontaohjelman.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma on laadittu vuosille 2023-2025. Omavalvontaohjelma on strategiaa täydentävä järjestäjän työkalu, jonka tehtävänä on varmistaa, että vastuu palvelujen lainmukaisesta toteutumisesta kuuluu osaksi järjestämis- ja tuottamistehtävää. Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista, saatavuutta, jatkuvuutta, turvallisuutta ja muuta laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan osana järjestäjän vaikuttavuusperusteista ohjausta ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.  Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valvonnan ja omavalvonnan vastuut jakautuvat hybridimallin mukaisesti. Aluevaltuuston, -hallituksen ja hyvinvointialueen ja muiden johtajien vastuut omavalvonnassa sekä hyvinvointialueen palvelutuotannon ja omavalvonnan järjestäjätehtävien vastuut on kuvattu hyvinvointialueen hallintosäännössä ja delegointisäännössä. Omavalvontaohjelma katselmoidaan vuoden 2023 aikana ja huomioidaan mahdolliset Sote-valvontalain (1.1.2024 alk.) tuomat muutostarpeet palvelunjärjestäjän omavalvontaan ja omavalvontaohjelman sisältöön. Lisäksi omavalvontaohjelmaa päivitetään tarvittavilta osin kansallisen ohjauksen ja ohjelmamallin sekä HUS-järjestämissopimuksessa sovittavien omavalvonnan ja laadun yhteistyökäytäntöjen ja rakenteiden mukaisesti.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta pelastustoimen järjestämisvastuu on siirretty yhteistoimintasopimuksella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Näin ollen järjestämisvastuun myötä omavalvontaohjelman laatiminen on Vantaa-Keravan vastuulla. Pelastustoimen omavalvonta kattaa suunnitellusti molempien hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelut. Omavalvontaohjelman toteutumisen seuranta ja raportointi toteutetaan yhdenmukaisesti molemmille hyvinvointialueille.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma vuosille 2023-2025 on päätöksen liitteenä. Omavalvontaohjelman liitteenä ovat laissa erikseen säädetyt omavalvontasuunnitelmat ja laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 2023-2024 sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen omavalvontaohjelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman vuosille 2023-2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut ​sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, ikäihmisten ja vammaisten palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, terveyspalvelut ja sairaanhoito; palvelujohtaja ja päälliköt, laatupäällikkö, integraatiojohtaja, kehittämispäällikkö, hallintojohtaja