Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta

KEUHDno-2022-273

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan kohde
    
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut (Lastensuojelulaki (417/2007).

1.    Laitoshoito: perustason laitoshoito
2.    Laitoshoito: erityistason laitoshoito
3.    Laitoshoito: vaativan tason laitoshoito
4.    Perhehoito: toimeksiantosuhteinen perhehoito, perustason ja vankan tuen palvelu
5.    Perhehoito: luvanvarainen perhehoito
6.    Ympärivuorokautinen perhekuntoutus laitoksessa
7.    Vastaanottotoiminta: toimeksiantosuhteinen perhehoito
8.    Vastaanottotoiminta: laitoshoito

 

Hankinnan valmistelun taustaa 

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat hyvinvointialueet ovat: Helsinki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Osallistuneet hyvinvointialueet ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toteuttamaan kilpailutuksen.

Kukin osallistuva hyvinvointialue tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa.

 

Hankintamenettely

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (jäljempänä hankintalaki) 100 §:n mukaisella hankintayksikön itse määrittelemällä sote-hankintamenettelyllä, jossa noudatetaan hankintalain 3 §:n periaatteita. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään palvelujen sisällöt sekä tarjoajille asetettavat soveltuvuusvaatimukset ja palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. 

Tarjouskilpailu käynnistettiin 4.9.2022 julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa julkaistulla hankintailmoituksella. Tarjousten jättämisen määräaika oli 30.9.2022 kello 14:00.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille ja eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 12.9.2022 kello 14.00 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 19.9.2022.

Tarjousten jättämisen määräaikaan, 30.9.2022 kello 14:00, mennessä saapui yhteensä 506 tarjousta 251 eri palveluntuottajalta. 

Tarjousten määräajan päättymisen jälkeen 20.10.2022 Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy ilmoitti sähköpostitse vetävänsä tarjouksensa pois. Hankintayksikkö hyväksyi tarjouksen poisvetämisen, eikä sitä otettu mukaan tarjousvertailuun.

 


Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö totesi, että Sospro Pirkanmaa Kotaharju yksikkö 4:n ja Tulevaan Oy:n tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti tarjottavan yksikön on oltava toiminnassa sopimuskauden alkaessa. Sospro Pirkanmaa Kotaharju yksikkö 4:n ja Tulevaan Oy:n tarjoukset hylätään, koska tarjousten mukaan yksiköt eivät ole toiminnassa vielä sopimuskauden alkaessa.

Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukaisia ja tulivat huomioiduiksi osa-alueittain tarjousvertailussa. Päätös on kunkin valitun tarjouksen osalta kuitenkin ehdollinen ja sopimukset voidaan allekirjoittaa vasta, kun tarjoaja on esittänyt kaikki hankintayksikön vaatimat todistukset. 

 

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään halvinta hintaa, koska tarjouspyyntöasiakirjoissa on asetettu tarjoajille korkeat soveltuvuusvaatimukset ja palvelulle korkeat laadun vähimmäisvaatimukset. Kaikki nämä tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät, tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneet tarjoajat valitaan palveluntuottajiksi. Palveluntuottajat asetetaan sote-hankintamenettelyyn ensisijaisuusjärjestykseen palveluittain (hankinnan osa-alueittain) hinnan perusteella. Tarjousvertailu on esitetty liitteessä 1 Vertailutaulukko. 

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon osalta tarjoajilta pyydettiin erilliset hinnat perus ja vankan tuen palvelulle. Perustuen palvelun hinta painotettiin 80 % ja vankan tuen 20 %. Tämän perusteella tarjoajat saivat vertailuhinnan, jonka mukaiseen järjestykseen toimeksiantosuhteisen perhehoidon palveluntuottajat sijoitetaan sote-hankintamenettelyn etusijajärjestykseen.


Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo hyvinvointialueen osalta on 90 000 000 € laskettuna neljän vuoden sopimuskaudelle. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

    
Sopimus

Palveluntuottajien kanssa tehdään neljän (4) vuoden mittaiset sopimukset. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2023.  Sopimuskausi päättyy 31.12.2026, vaikka sopimuskauden alkamisajankohta siirtyisi. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

tarjoajat, hankintapalvelut, lastensuojelun päällikkö, ostolaskut

Liitteet

Oheismateriaali