Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

KEUHDno-2022-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021,
b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2021 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2021 aluevaltuustolle tiedoksi ja
d) esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää
a) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja
b) että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin ennen pykälää 45.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Korkiakoski esitteli arviointikertomuksen.

Perustelut

Aluevaltuuston on kokouksessaan 16.6.2022 § 45 käsitellyt hyvinvointialueen arviointikertomusta vuodelta 2021 ja lähettänyt sen edelleen aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. todeta, että arviointikertomuksessa ei ole esitetty sellaisia arvioita tai suosituksia, joihin tulisi erikseen ottaa kantaa, eikä näin ollen varsinaista selvitettävää ole.
  2. ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomukseen annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 8.12.2022

Liitteet

Oheismateriaali